Committees

General Chair
      LI Bing, Harbin Institute of Technology at Shenzhen
General Co-Chairs
      CHEN Jie, Tongji University
      CHIAVERINI Stefano, Univ. degli Studi di Cassino, Italy
      HAN Jianda, CAS Shenyang Institute of Automation
      HU Ying, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology
      HUANG Qiang, Beijing Institute of Technology
      LI Weimin, CAS Jining Inst. of Adv. Technology
      SUN Dong, City University of Hong Kong
      ZHANG Chengjin, Shandong University at Weihai

Program Chair
      LIU Li, The Chinese University of Hong Kong
Program Co-Chairs
      QI Lin, Northeastern University
      WANG Haibin, CAS Jining Inst. of Adv. Technology
      XIONG Rong, Zhejiang University
      XU Lisheng, Northeastern University
      XU Wenfu, Harbin Institute of Tech. at Shenzhen
      YUAN Yixuan, City University of Hong Kong
      ZHU Xiaorui, Harbin Institute of Tech. at Shenzhen

Organizing Chairs
      CHU Jian, SUPCON & Zhejiang University
      FU Yili, Harbin Institute of Technology
      MENG Q.-H. Max, The Chinese University of Hong Kong

Organizing Co-Chairs
      DE SILVA Clarence, Univ. of British Columbia, Canada
      GU J. Jason, Dalhousie University, Canada
      REN Hongliang, National Univ. of Singapore, Singapore
      WU Xinyu, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology
      ZHU Xiangyang, Shanghai Jiaotong University

Publicity Committee
      GUO Shuxiang, Kagawa University, Japan
      LI Yibin, Shandong University
      LIU Lianqing, CAS Shenyang Institute of Automation
      MA Shugen, Ritsumeikan University, Japan
      TIAN Guohui, Shandong University
      WANG Jiaole, Harvard University, USA
      ZHENG Minhua, Beijing Jiaotong University

Finance Chairs
      YAN Tingfang, The Chinese University of Hong Kong
      ZHANG Ang, The Chinese University of Hong Kong

Award Chairs
      HU Chao, Zhejiang University Ningbo Inst. of Tech.
      ZHANG Hong, University of Alberta, Canada

Publication Chair
      SONG Shuang, Harbin Inst. of Tech. at Shenzhen
Local Chairs
      ZHOU Yue, The Chinese University of Hong Kong
      LI Xintong, The Chinese University of Hong Kong

​Secretariat

      ieee.icia@gmail.com

        &

     +86 137 1350 0061